Allan Macdonald

Fàilte dhan làrach-lìnn seo.

Tha mi’n dòchas gum faigh sibh am fiosrachadh a tha a dhìth oirbh an-seo - ach mura faigh cuiribh iarrtas thugam air an seòladh gu h-àrd. Chan eil mi ag ràdh gu bheil uil’ aontachaidh agam air a h-uile beachd agus am fiosrachadh a tha sgrìobhte an-seo ach is fhèarr deagh bhreug uaireannan na’n fhìrinn ghlan!

“The single most important living source of Gaelic musical culture.”
John Purser

“Allan has made more impact than anyone else in his generation.”
Bill Livingstone

“Great emotion, flair and style that is always inspiring, challenging and often breathtaking.”
Roddy MacLeod

“Allan is a peerless artist whose music transcends medium.”
John Wallace